Managers

  • Jian Tang
  • Rong Wang
  • Xurong Chen

Huizhou High Intensity Frontier